Baixa reserva ovàrica

by CRA Barcelona

UNITAT ESPECIALITZADA EN BAIXA RESERVA OVÀRICA

especialista baja reserva ovarica

La baixa reserva ovàrica, i el que és més important, la baixa resposta a l’estimulació ovàrica controlada, impliquen l’obtenció d’un nombre menor d’òvuls en els cicles de fecundació in vitro i per tant una menor taxa d’embaràs, i de vegades la necessitat de recórrer a òvuls de donant.

Quan el nombre d’òvuls produïts és escàs, obtenir un òvul de bona qualitat és crucial per aconseguir l’embaràs. Requereix un equip mèdic especialitzat i experimentat, que ofereixi un tractament personalitzat.

PROTOCOL BAIXA RESERVA

Farem un estudi complet i orientat a identificar la causa de la teva baixa resposta ovàrica, i establirem un tractament individualitzat i orientat a aconseguir el millor resultat. Aquestes són les proves a realitzar:

 • Ecografia d’alta resolució per a estudi de fol·licles antrals
 • Determinació hormona antimulleriana (AMH)
 • Perfil endocrinològic: tiroide, prolactina, hormones sexuals
 • Cariotip
 • Estudi X fràgil
 • Estudi autoimmunitat tiroidal
 • Estudi autoimmunitat suprarrenal

Un cop valorat el teu cas, determinarem el millor tractament per a tu:

 • Preparació d’antrals amb andrògens (DHEA, testosterona)
 • Cicles d’acumulació d’ovòcits associats a Diagnòstic Genètic Preimplantacional
 • Cicles d’estimulació mínima o cicles naturals en casos seleccionats
 • Programa Ovodonació +

En la dona la dotació d’òvuls de l’ovari és finita i està determinada en el moment del naixement. La pèrdua dels òvuls és exponencial i irreversible fins a la menopausa, s’accelera a partir dels 35 anys i es pot veure incrementada per agents lesius tòxics o mecànics com les cirurgies o la quimioteràpia. Això fa que l’edat sigui un element vital en la dona pel que fa al pronòstic reproductiu.

El concepte de “reserva ovàrica” ​​fa referència a la quantitat de cèl·lules amb potencial d’evolucionar a òvuls madurs presents en els ovaris de la pacient en el moment de l’estudi.

La reserva ovàrica està directament relacionada amb la resposta ovàrica, que és el nombre d’ovòcits que s’obtenen en una punció fol·licular després d’un cicle d’estimulació ovàrica controlada per fecundació in vitro.

A menor reserva ovàrica, menor és el nombre d’òvuls i per tant d’embrions que s’obtindran en cada cicle d’estimulació, i més gran serà la quantitat necessària de medicació per aconseguir aquest resultat. Hi ha altres factors que poden influenciar la resposta ovàrica, com ara el sobrepès, o alteracions genètiques en els receptors hormonals de l’ovari, de manera que pacients amb reserva ovàrica normal poden presentar també baixa resposta en tractaments de fecundació in vitro.

A més de l’edat (> 40 anys), els marcadors més fiables i reproduïbles de la reserva ovàrica són el recompte de fol·licles antrals i la determinació de l’hormona antimulleriana.

 • Recompte de fol·licles antralsels fol·licles són les estructures ovàriques en què creixen i maduren els òvuls; són visibles per ecografia quan comencen a acumular líquid al seu interior. El nombre de fol·licles de mida petita (>10 mm) presents en els dos ovaris és el que s’anomena recompte de fol·licles antrals (RFA). <7 es considera una reserva disminuïda i <5 molt disminuïda. Es relaciona de forma consistent amb una baixa resposta a la medicació. El moment idoni per realitzar el RFA és en fase fol·licular precoç, és a dir, els primers dies després de la menstruació, encara que el valor fora d’aquest període segueix sent útil per al diagnòstic.
 • Hormona antimulleriana (HAM): substància produïda per les cèl·lules que envolten els ovòcits immadurs. La seva determinació es realitza mitjançant analítica sanguínia. El seu valor és fiable, repetible, objectiu, estable en el temps i independent del moment del cicle en què es determini. Valors inferiors a 1,1 ng/ml es consideren indicadors de baixa reserva. Un valor d’hormona antimulleriana baix prediu una mala resposta a l’estimulació i per tant l’obtenció d’un baix nombre d’òvuls en fecundació in vitro, però no defineix la probabilitat d’embaràs. Fins i tot en pacients amb valors d’HAM molt baixos és possible aconseguir embaràs si s’obtenen embrions de bona qualitat.

L’edat és el principal condicionant de presentar una baixa reserva, així com de qualitat ovocitària, però hi ha situacions en què la reserva ovàrica es pot veure compromesa de forma prematura. És especialment important en pacients amb antecedents quirúrgics abdominals, ús de fàrmacs agressius, o en pacients afectades d’endometriosi, talla baixa, retard puberal, alteracions autoimmunitàries o inflamatòries, o amb història a la família de retard mental o menopausa prematura que realitzin valoracions precoces i periòdiques de la seva reserva fol·licular, sobretot a partir dels 30 anys.

La utilització de baixes dosis de dehidroepiandrosterona oral o testosterona transdèrmica prèvia a l’inici de l’estimulació ovàrica controlada ha demostrat en diversos estudis clínics millorar sensiblement el nombre d’òvuls obtinguts, així com la qualitat embrionària i la taxa de nascut viu en grups específics de pacients amb baixa resposta. El mecanisme implicat s’ha associat a l’efecte sensibilitzant de l’androgen sobre el fol·licle ovàric, fent-lo més sensible a l’acció de la FSH exògena.

Habitualment la pacient amb baixa resposta associa un problema de qualitat ovocitària, ja que ambdós depenen fonamentalment de l’edat. Dins el programa “Embrió Sa” de la Clínica Sagrada Família, recomanem a aquelles pacients de més de 40 anys l’estudi embrionari mitjançant Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) per millorar les taxes d’embaràs i reduir el risc d’avortament. En les pacients amb baixa reserva, el baix nombre d’embrions disponibles pot ser un impediment per a l’adequada aplicació del DGP.

Com a alternativa, a la Clínica Sagrada Família hem desenvolupat el programa d’acumulació ovocitària en baixa reserva, en el qual es procedeix a la realització d’estimulacions seriades fins a aconseguir un nombre d’ovòcits adequat per poder oferir DGP amb garanties d’obtenir embrions sans.

Els avantatges atribuïts a l’acumulació d’òvuls en pacients amb baixa resposta són fonamentalment:

 • L’augment en les taxes d’embaràs, secundari a un nombre més alt d’ovòcits disponibles per fecundar.
 • Millor tolerància psicològica perquè implica menor nombre de transferències fallides.
 • Una menor taxa d’abandonament del tractament.
 • Potencial preservació de la fertilitat, ja que augmenta la possibilitat que s’obtinguin embrions sobrants que puguin ser utilitzats davant d’un futur desig d’embaràs.
 • Menor cost de la tècnica de PGD respecte a realitzar-la de forma separada en cada estimulació.
 • Menor cost respecte a múltiples cicles de FIV complets.

L’ús de cicles d’acumulació ovocitària associat a DGP és una tècnica de recent desenvolupament però no obstant això existeixen dades clínicament validades que confirmen la seva utilitat:

 • En un estudi que va incloure pacients amb una edat mitjana de 41 anys, en què es comparaven els resultats obtinguts depenent de si es procedia a realitzar PGD amb o sense acumulació d’embrions prèvia, l’acumulació d’embrions disminuïa de manera significativa el risc de no poder procedir a realitzar la transferència per no disposar de cap embrió euploide (15.8% en acumulació vs 54.5% en no acumulació).
 • Més recentment, un estudi en el qual s’inclouen prop de 200 pacients destinades a realitzar-PGD conclou que l’acumulació d’ovòcits permet obtenir unes taxes d’embaràs en pacients amb baixa resposta, per pacient i per transferència d’embrions (34 i un 57,6%, respectivament), comparables als dels cicles en normo-respondedora.

Finalment, les dades aportades per un recent estudi italià (Chamayou et al., 2017) semblen donar suport a la tesi que el nombre d’embrions disponibles per a la biòpsia i conseqüentment el nombre d’embrions genèticament sans viables per a la transferència es pot augmentar acumulant ovòcits a partir de repetides estimulacions ovàriques. Amb l’estratègia d’acumulació en aquest estudi, prop del 90% de les pacients van obtenir almenys un embrió euploide per transferir, amb unes taxes d’embaràs per transferència de prop del 60% tant per a embrions vitrificats com per embrions biopsiats en fresc.

L’evidència científica i l’experiència del nostre centre, amb més de 2.000 pacients tractades a l’any, ens indica de forma clara que el nombre d’òvuls obtinguts en l’estimulació ovàrica es relaciona directament amb les probabilitats d’embaràs. Com més òvuls s’obtinguin més gran és la probabilitat d’aconseguir un nen sa a casa, independentment de l’edat. D’acord amb això, l’objectiu dels nostres tractaments serà sempre aprofitar al màxim el potencial de cada pacient.

Hi ha casos en què la reserva fol·licular es troba tan deprimida que, independentment de les dosis de medicació o tractaments associats que puguem donar, el nombre d’òvuls que es generen en cada cicle serà molt baix, i probablement ineficient per realitzar DGP, fins i tot amb acumulació (<3 fol·licles per cicle). Per a aquests casos, el tractament amb més probabilitat de gestació i més eficient és la recepció d’ovòcits de donant.

No obstant això, per a moltes dones renunciar a l’ús dels seus propis òvuls és un pas emocionalment difícil. Per això, a la Clínica Sagrada Família hem dissenyat programes d’estimulació específics i amb un cost reduït per a aquelles pacients amb una resposta fol·licular extremadament baixa que no desitgen recórrer a òvuls de donant: els protocols d’estimulació mínima o cicle natural.

L’objectiu d’aquests protocols de tractament es basa en el fet de prioritzar la qualitat sobre el nombre, reduint significativament els costos associats a l’estimulació mitjançant una reducció de la medicació i dels procediments associats de laboratori, però optimitzant l’estimulació i el cultiu dels embrions perquè els pocs que es puguin generar tinguin les probabilitats més altes de generar l’embaràs desitjat.

Per saber-ne més, consulta ovodonació, on trobaràs respostes a les principals dubtes que plantegen les pacients que necessiten òvuls de donants.

TESTIMONIS

També et pot interessar

DEMANA UNA PRIMERA VISITA INFORMATIVA GRATUÍTA

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

¡Hola!